Algemene voorwaarden

www.dewebapotheker.be © 2023

1.            Inleidende bepalingen

Door het bezoeken van onze website, het raadplegen van Apotheek Decloedt BV, dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent en/of het plaatsen van een bestelling, verklaart elke gebruiker zich onvoorwaardelijk akkoord met de volledige inhoud van de algemene voorwaarden zoals deze gepubliceerd worden op de website, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk bevestigd door Apotheek Decloedt BV. Bij elk bezoek wordt een nieuwe overeenkomst gesloten. 

2.            Begrippen

·         2.1                dewebapotheker.be en dewebapotheker.gent : De website van apotheek Decloedt BV, St.-Niklaasstraat 42, Gent

·         2.2                Cliënt : Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent aan Apotheek Decloedt BV

·         2.3                Bestelling : De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de Apotheek Decloedt BV en de cliënt van dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent, met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Apotheek Decloedt BV

·         2.4                Productfiche : Geeft zoveel mogelijk informatie ( tekst, foto’s, onderverdeling in categorieën, …) over de te koop aangeboden producten.

·         2.5                Producten : Alle goederen te koop aangeboden door Apotheek Decloedt BV via  dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent

·         2.6                Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de site.

3.            Producten

Niet alle producten die bij Apotheek Decloedt BV kunnen aangekocht worden, zijn beschikbaar via dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent conform de huidige wetgeving betreffende het aanbieden van farmaceutische producten via het internet.

De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.

4.            Cliënt

Bij elk bezoek aan dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent kan de gebruiker zich registreren. Na deze registratie kan de gebruiker overgaan tot het plaatsen van een bestelling.

De toegang tot de bestelmodule is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen. Apotheek Decloedt BV behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (zoals het gebruik van de elektronische identiteitskaart). In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of onwettig gebruik, is het Apotheek Decloedt BV toegestaan om de registratie van de gebruiker schrappen, onverminderd het recht van Apotheek Decloedt BV om de schade op de gebruiker te verhalen.

5.            Bestellingen

·         5.1               Enkel handelingsbekwame meerderjarige personen, naar het Belgische recht,  mogen een bestelling plaatsen.

·         5.2                Apotheek Decloedt BV behoudt zich recht toe, zonder verder uitleg te moeten geven, om bepaalde bestellingen te weigeren, indien (niet limitatief) de titularis-apotheker van oordeel is dat de bestelling niet in orde is met de wettelijke of deontologische regels, of indien er problemen zijn/waren met huidige of eerdere betalingen. 

·         5.3                Veel producten aangeboden door Apotheek Decloedt BV, in het bijzonder de geneesmiddelen, dienen met de grootste voorzichtigheid te worden gebruikt. Bij de minste twijfel dient voorafgaandelijk een wettelijk erkend arts te worden geraadpleegd.

·         5.4                Vooraleer een bestelling te plaatsen heeft elke cliënt de mogelijkheid om advies in te winnen bij Apotheek Decloedt BV. Aan de hand van de verstrekte gegevens zal de gebruiker van dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent zo goed als mogelijk geadviseerd worden. Dit advies kan echter nooit een diagnose van de arts, of een advies gegeven in Apotheek Decloedt BV, vervangen, omdat Apotheek Decloedt BV niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van elke gebruiker van dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent

·         5.5                De informatie verschaft via dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. De informatie is altijd gegeven zonder de volledige medische voorgeschiedenis van de patiënt te kennen en dient als dusdanig geïnterpreteerd te worden. 

·         5.6                Apotheek Decloedt BV houdt informatie bij over voorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor logistieke redenen. De gebruiker van dewebapotheker.be of dewebapotheker.gent mag er niet van uitgaan dat de historiek van zijn/haar bestellingen aanleiding zal geven tot automatische waarschuwingen i.v.m. dosis, interactie met andere geneesmiddelen, …

·         5.7                Bij de minste twijfel over de geschiktheid van een bepaald product of over het gebruik,  adviseert Apotheek Decloedt BV formeel en uitdrukkelijk a) het product niet te bestellen b) indien reeds besteld en geleverd : het product niet verder te gebruiken en onmiddellijk advies in te winnen bij een arts of apotheker.

·         5.8                Alle informatie door de cliënt doorgegeven aan Apotheek Decloedt BV is bindend en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt. Apotheek Decloedt BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor foutieve gegevens die door de cliënt bezorgd worden, noch voor adviezen of producten die aan de hand van deze gegevens verstrekt worden, noch voor het eventueel laattijdig leveren van de producten (of de onmogelijkheid om te leveren) veroorzaakt door foutieve of onvolledige gegevens.

·         5.9                De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

·         5.10             Na ontvangst van een aanvraag tot bestelling door een cliënt, bevestigt Apotheek Decloedt BV aan de cliënt de aanvaarding van zijn/haar bestelling door het versturen van een bevestiging naar het e-mail adres dat door de cliënt werd medegedeeld. De verkoop wordt pas beschouwd als afgesloten op het ogenblik dat Apotheek Decloedt BV de bevestigingsmail verstuurt. 

·         5.11             Elke bestelling is pas definitief a) na het versturen door Apotheek Decloedt BV van een bevestigingsmail, b) wanneer de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft.

·         5.12             Bij elke bestelling dient de cliënt er zich van bewust te zijn dat de meeste producten in voorraad zijn, maar dat het evenwel ook mogelijk is dat een product niet (onmiddellijk) voorradig is en moet besteld worden. Indien er hierdoor een vertraging van levering wordt veroorzaakt, zal Apotheek Decloedt BV de cliënt hierover zo snel mogelijk inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij/zij de bestelling wijzigen of annuleren.

·         5.13             Bestellingen niet opgehaald in het Kiala afhaalpunt binnen de 14 dagen, worden teruggestuurd naar de apotheek. Deze kunnen daarna in de apotheek worden afgehaald.

6.            Prijs

·         6.1               De prijs wordt steeds in euro vermeld en zijn BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

·         6.2                De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs, bevattend alle bijhorende kosten inclusief BTW. De prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring en de transportkosten.

·         6.3                Apotheek Decloedt BV behoudt zich het recht voor om de goederenprijs of de kosten gerelateerd aan de levering, op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling.

·         6.4                Speciale aanbiedingen, promoties, zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien promoties niet meer beschikbaar zijn en de cliënt heeft zijn bestelling reeds geplaatst, zal Apotheek Decloedt BV de cliënt hieromtrent inlichten per mail. De bestelling kan desgevallend gewijzigd  of geannuleerd worden.

·         6.5                Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Apotheek Decloedt BV gecorrigeerd worden. Hierbij wordt de cliënt per mail verwittigd. De bestelling kan desgevallend gewijzigd of geannuleerd worden.

7.            Betaling

·         7.1                De betaling van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van betaling.

·         7.2                De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Mollie

·         7.3                De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief  dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Mollie hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Mollie, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

·         7.4                De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Mollie. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Mollie en Apotheek Decloedt BV zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

8.            Levering

·         8.1                Apotheek Decloedt BV streeft er naar de goederen, na bevestiging van de bestelling en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen te leveren, voor bestellingen geplaatst binnen België.

·         8.2                Door het plaatsen van een bestelling engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen.

·         8.3                De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op www.dewebapotheker.be en www.dewebapotheker.gent. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Apotheek Decloedt BV of aan de vervoerder door de cliënt in geval van laattijdige levering.

·         8.4                Bij ontvangst van de goederen, moet de cliënt of de bestemmeling zo spoedig mogelijk,  binnen een aanvaardbare termijn de goede staat van de geleverde goederen nagaan. Gebreken, onvolledigheden, afwijkingen t.o.v. de bestelde goederen dienen binnen deze termijn gemeld te worden. Als aanvaardbare termijn wordt een periode van 2 maanden, te rekenen van de leveringsdatum, vooropgesteld. De melding kan via mail, per telefoon of schriftelijk gebeuren. We raden de consument aan om dit per mail te doen omdat dit het snelst gaat en er zo een bewijs is. Voor gebruik dient er eveneens kennis genomen te worden van de gebruiksvoorwaarden en instructies die (eventueel) verstrekt werden.

·         8.5                Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Apotheek Decloedt BV en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Apotheek Decloedt BV rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door de transporteur. Indien deze trackinggegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Apotheek Decloedt BV geen compensatiemaatregel verwacht worden.

·         8.6                Cliënten of de bestemmeling van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop. 

9.            Verzakingsrecht

·         9.1                In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Boek VI van het WER), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is), zonder bestraffingen en zonder opgave van reden. Wat betreft geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikt de cliënt over het recht om af te zien van de aankoop, enkel indien dit voor de verzending van de goederen kenbaar wordt gemaakt. Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen niet worden teruggenomen behalve indien ze een gebrek vertonen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om zijn wil om de overeenkomst te herroepen kenbaar te maken. Na deze kennisgeving beschikt de cliënt over een nieuwe periode van 14 dagen om de goederen op eigen kosten terug te sturen naar Apotheek Decloedt BV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, wordt de consument aangeraden om de nieuwe producten zo volledig mogelijk, indien mogelijk met de leveringsbon, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) op te sturen naar het volgende adres: Apotheek Decloedt BV, Sint-Niklaasstraat 42, 9000 Gent, België.

·      9.2                   Indien de goederen zijn toegezonden aan Apotheek Decloedt BV onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Decloedt BV zich er toe de betaling door de cliënt uitgevoerd, terug te geven, en dit zonder kosten De teruggave zal gebeuren binnen de 14 dagen na melding van de herroeping aan Apotheek Decloedt BV, indien de goederen nog niet verzonden werden. Indien de goederen wel reeds verstuurd waren zal de terugbetaling gebeuren op de dag dat Apotheek Decloedt BV alle goederen heeft teruggekregen, of op de dag dat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

·         9.3               Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is toegekomen bij Apotheek Decloedt BV, dan wordt het terug te betalen bedrag niet betaald. De goederen blijven in dit geval eigendom van de cliënt. De cliënt dient in dit geval de goederen binnen de 2 weken terug op te halen of de goederen kunnen terug opgestuurd worden op verzoek van de cliënt mits het opnieuw betalen van de verzendkosten.

·         9.4               Een modelformulier voor het herroepingsrecht vindt u onderaan de webshop in de footer onder de rubriek “informatie”. De link : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

10.          Garantie

·         10.1             Apotheek Decloedt BV garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De verbintenissen van Apotheek Decloedt BV zijn middelenverbintenissen. Apotheek Decloedt BV garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Apotheek Decloedt BV geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Apotheek Decloedt BV geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheek.

·         10.2             In geen enkel geval kan Apotheek Decloedt BV verantwoordelijk worden gehouden voor het niet respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Apotheek Decloedt BV is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

·         10.3             Apotheek Decloedt BV geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijk elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

·         10.4            We herinneren aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen, cfr art. VI.45, 12° van het WER wat door dewebapotheker.be gerespecteerd wordt.

11.          Aansprakelijkheid

·         11.1             Apotheek Decloedt BV is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken aan de verpakte goederen, noch voor foutieve vermeldingen op de bijsluiter of verpakking door de fabrikant. De geschiktheid van een product, de verdraagbaarheid, het uitlokken van een allergische reactie door een product vallen evenals de eventueel hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen, geenszins onder de verantwoordelijkheid van Apotheek Decloedt BV

·         11.2             Vooraleer een product te gebruiken dient de gebruiker volledig op de hoogte te zijn van de gebruiksinstructies. Schade of nadelige gevolgen door een foutief gebruik, een niet aangepast gebruik, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, te kort of te lang gebruik, onoplettendheid, onzorgvuldig gebruik valt niet onder de verantwoordelijkheid van Apotheek Decloedt BV.

·         11.3             De aansprakelijkheid van Apotheek Decloedt BV, de apotheker-titularis, kan niet worden weerhouden voor schade of nadelige gevolgen wegens mogelijke veranderingen aan de producten, door de fabrikant

·         11.4             De aansprakelijkheid van Apotheek Decloedt BV zal in elk geval beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling.

·         11.5             Afbeeldingen worden louter ten exemplatieve titel verstrekt. Voor afwijkingen qua verpakking en inhoud kan Apotheek Decloedt BV niet aansprakelijk worden gesteld.

·         11.6             De info op de productfiche wordt louter indicatief meegegeven. Elke cliënt dient voor gebruik van elk product alle aanwijzingen en informatie, verstrekt door de fabrikant, op de bijsluiter en verpakking goed door te nemen. Enkel wanneer de cliënt deze informatie volledig begrijpt en oordeelt dat het product voor hem geschikt is, mag de cliënt het product gebruiken. Bij de minste twijfel dient Apotheek Decloedt BV of een arts – voor gebruik-geconsulteerd te worden.

·         11.7             Apotheek Decloedt BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel een slechte toegang tot de website.

12.          Intellectuele eigendomsrechten

·         12.1 Het is verboden om zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Apotheek Decloedt BV, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen, te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

13.          Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

·         13.1             Voor de verkoop op afstand, is het bij wet verplicht om de persoonsgegevens te verzamelen. Dit is eveneens onontbeerlijke informatie om de bestellingen te verwerken en te versturen.

·         13.2             Persoonlijke gegevens worden door Apotheek Decloedt BV behandeld conform de wet van 8 december 1992. De gebruiker heeft te allen tijde het recht tot inzage, controle, verbetering en/of schrapping van zijn/haar gegevens. Deze gegevens worden nooit bekend gemaakt, noch verkocht aan derden. Ook hier geldt het beroepsgeheim.

·         13.3             Indien u telefoonnummer of mailadres doorgeeft worden deze enkel gebruikt om u te contacteren indien dit noodzakelijk is in het kader van de aankoop van de door u bestelde goederen. Enkel wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of om commerciële informatie zal uw mailadres gebruikt worden om de nieuwsbrief of commerciële informatie naar u te sturen. U kan zich altijd eenvoudig uitschrijven via onze website of door een email naar info@apotheekdecloedt.be of info@dewebapotheker.be

·         13.4             Indien u een tegenstijdigheid opmerkt tussen het beschreven privacybeleid en onze website, neem dan contact op met Apotheek Decloedt BV.

14.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn. In geval van geschil zal uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijk zetel van Apotheek Decloedt BV, bevoegd zijn.

15.          Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een clausule, of een deel van een clausule, impliceert geenszins de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden beide partijen zich er toe te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke aansluit.

16.          Gegevens van Apotheek Decloedt BV

·         16.1            postadres : Apotheek Decloedt BV, St.-Niklaasstraat 42, 9000 Gent

·         16.2             telefoon : 0032 9 225.36.52

·         16.3             mail : info@apotheekdecloedt.be of info@dewebapotheker.be

·         16.4             BTW : BE0462.848.168  —  Ondernemingsnummer : BE0462.848.168

·         16.5             Apotheker titularis : Apr. Geert Decloedt 

·         16.6             Alle informatie op onze website is beschikbaar in het Nederlands

·         16.7             Openingsuren Apotheek Decloedt BV: ma-vr 8u00-18u30 en op za 8u30-18u30

·         16.8             Dewebapotheker.be : 24/24 7/7

·         16.9             Vergunningsnummer apotheek : 442153

.         16.10           Maatschappelijke zetel : Ruitjesbosstraat 40, 8820 Torhout

.         16.11           Ingeschreven bij de Orde : https://www.ordederapothekers.be

.         16.12           Ingeschreven bij KOVAG

.         16.13           NACE : 47910

17. Wettelijke bepalingen

·         FAGG :

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – fagg
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL 

Algemeen telefoonnummer    +32 2 528 40 00

·         Alle aangeboden medische hulpmiddelen samen, kan men eenvoudig terugvinden in de categorie “medische hulpmiddelen”. Daarnaast staan ze ook per functie in de desbetreffende categorie

·         Alle medische hulpmiddelen, ook deze die niet vermeld worden in de webshop, maar wel in België in de handel zijn, kunnen besteld worden. Hiervoor kan u contact nemen met ons ( info@dewebapotheker.be ). Speciaal bestelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.

·         Op onze webshop kan u terecht voor medische hulpmiddelen, cosmetica, voedingssupplementen, voorschriftvrije geneesmiddelen, fytotherapie. Daarnaast kan u medische hulpmiddelen huren ( neem hiervoor contact met ons per mail of per telefoon). U kan eveneens bij ons terecht voor alle nodige informatie.

·         De naam van de categorie geeft aan waarvoor deze producten meestal gebruikt worden, maar wijst geenszins op een therapeutische claim. De enige claims van toepassing op het product, vindt u onder "omschrijving, indicatie, contra indicatie en/of gebruik" Bij twijfel, aarzel niet om ons of uw behandelende arts te raadplegen.

·         We wijzen er uitdrukkelijk op dat u altijd de bijsluiter moet lezen voor gebruik. Bij twijfel dient u steeds voor gebruik ons te raadplegen. De bijsluiter dient bijgehouden te worden tot het product op is.

·         We wijzen er uitdrukkelijk op dat u bij elk vermoeden van een bijwerking of bij elke bijwerking onmiddellijk een arts dient te raadplegen.  

·         Geen langdurig gebruik van geneesmiddelen zonder advies van een arts. Stop en contacteer onmiddellijk een arts wanneer u allergisch reageert op een product.

·         Wachtdienst apotheken : www.apotheek.be

Copyright © 2024 dewebapotheker.be - uw Belgische online apotheek